“Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας” (“ΣΕΑ”): Για τον Επιμένοντα Φίλο Αναγνώστη… “Ασήμαντο”!

Διάβασε φιλαράκο!

1. Δεν μου αρέσει να με πιέζουν!..

2. Παρ’ όλα αυτά και προκειμένου να “δουλέψεις”, όπως μου έγραψες  (κάτι που μου αρέσει και σέβομαι) σου δίνω παρακάτω ένα πλαίσιο θέσεων, που πιθανότατα θα μπορούσες πάνω τους να… “ζωγραφίσεις”, σχετικά με ένα λίαν πιθανό μελλοντικό ελληνικό “Συμβούλιο Ασφαλείας”! (Αφού με διαβάσεις, σκέψου μετά “Ασήμαντε”, αν είναι εφικτή και με ποιά μορφή, η δημιουργία ενός Ε/”ΣΕΑ”, με βάση τα σημερινά στην Πατρίδα μας κοινωνικο-πολιτικά κυρίως, αλλά και… κομματικά δεδομένα)!..

Πάμε” λοιπόν!

Το “ΣΕΑ” θα πρέπει [ή θα έπρεπε*, κανονικά(!)], να: (… “Χονδρικά” θα τοποθετηθώ και γενικόλογα αδελφέ”, σχετικά με το ποιά θα έπρεπε να ήταν η αποστολή του):

 • Καθορίζει μέτρα σχετικά με την πραγμάτωση “Εθνικών Σχεδίων” και προγραμμάτων “στα σκαριά”, (προγραμμάτων δηλαδή που προετοιμάζονται), αλλά και μέτρα σχετικά με την υλοποίηση Εθνικών Στόχων, οι οποίοι τίθενται υπό την πολιτική εθνικής ασφαλείας της χώρας και “εν προκειμένω” της Ελλάδος.
 • Καθορίζει τις βασικές / θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες όχι μόνον θα διατηρήσουν “ζωντανούς”, αλλά και θα ενισχύσουν τους -παραπάνω- “Εθνικούς Στόχους, ενώ επιβάλλεται να παρακολουθεί διαρκώς (!) την πολιτικο-οικονομικο-στρατιωτική, κοινωνική, τεχνολογική και πολιτιστική θέση / ζωή” της Πατρίδος μας.
 • Καθορίζει τα μέτρα, τα οποία εκτιμά ως απολύτως αναγκαία, για την προστασία της κοινωνικής τάξεως και ασφάλειας, την ενότητα και την ακεραιότητα της χώρας μας, την εθνική μας ανεξαρτησία και την -ΠΡΟΣΟΧΗ- υπόσταση του Κράτους μας!..
 • Προστατεύει την συνταγματική τάξη, να διασφαλίζει την εθνική ενότητα και ολότητα, να προσδιορίζει με ακρίβεια ποιά είναι εκείνα τα απολύτως απαιτούμενα μέτρα που άγουν ευθέως στην υλοποίηση των “Εθνικών Στόχων”, μέσω πρωτίστως της αρραγούς ενότητος του Έθνους μας, γύρω από τις αιώνιες εθνικές μας αξίες, όπως και γύρω από τα ιδανικά της Φυλής μας, όπως αυτά μας παραδόθηκαν από τους προγόνους μας και στην κατεύθυνση ενός (ή του) σύγχρονου ελληνικού (ή άλλου;) μέλλοντος, το οποίο όμως προηγουμένως θα πρέπει να προσδιορίσει / να καθορίσει η – δυστυχώς(!) – όζουσα και “εν πολλοίς” “στημένη” πολιτική μας Τάξη.
 • Εκφέρει τις θέσεις και απόψεις του επί θεμάτων οργανώσεως, όπως και εκτελέσεως, αλλά και να αναφέρει με σαφήνεια το ποιές θα πρέπει να είναι οι αναγκαίες βασικές αρχές και κυρίως εκείνες οι στρατηγικές, οι οποίες θα αντιταχθούν απέναντι σε εσωτερικές και εξωτερικές απειλές, απειλές οι οποίες (θα) στοχεύουν στα προαναφερθέντα θέματα / ζητήματα.
 • Εκφέρει την επιχειρηματολογημένη (η μετοχή αυτή… πάντα και παντού) θέση του, για την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης”, για την την κήρυξη στρατιωτικού Νόμου, επιστράτευσης ή πολέμου!
 • Ορίζει, σε καταστάσεις όπως οι μόλις παραπάνω αναφερθείσες, τις βασικές αρχές για τον ακριβή καθορισμό των υποχρεώσεων και των υπηρεσιών σε θέματα γενικής επιστρατεύσεως και καθολικής αμύνης, που αναλογούν και “βαρύνουν” τον δημόσιο και ιδιωτικό φορείς, τα διάφορα Ιδρύματα και Οργανισμούς, όπως και τους πολίτες.
 • Αποφασίζει και ορίζει τις βασικές και αναγκαίες εκείνες αρχές, με τις οποίες θα βρεθούν (εξασφαλιστούν) τα απαραίτητα κονδύλια για αναπτυξιακά σχέδια, για προγράμματα, όπως ασφαλώς και για τους ετήσιους κρατικούς μας Π/Υ.
 • Ορίζει μέτρα σχετικά με υλικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, κλπ θέματα / ζητήματα, τα οποία θέματα όμως απαιτούν υπηρεσίες “καθολικής αμύνης”, υπηρεσίες καθοδηγήσεως της κοινωνίας μας, όπως και ορίζει και μέτρα για θέματα, τα οποία προβλέπονται από την κρατική “Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας” και που θα πρέπει να αναπτύσσονται διεξοδικά και με σαφήνεια σ΄αυτήν!
 • Εκφέρει άποψη σε σχέση με όλες τις υφιστάμενες – κείμενες “Διεθνείς”, όπως και “Διμερείς” μας, συμφωνίες, όπως και για εκείνες που προτιθέμεθα να υπογράψουμε (εκείνες που μέλλει να γίνουν), ειδικότερα και κυρίως για συμφωνίες που άπτονται σοβαρών θεμάτων της “Εθνικής μας Ασφάλειας”.

– “Ολίγον τι” ειδικότερα, θυμήσου:

 • Το “ΣΕΑ” θα πρέπει να προβλέπεται με σχετικό Νόμο, ψηφισθέντα από την ΒτΕ!
 • Η αποστολή του “ΣΕΑ” θα πρέπει να είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΑΦΗΣ(!) και σύντομη! (Το πολύ 1, 2 άρθρα ή έστω 2 με 3, του οικείου Νόμου, που θα προβλέπει το “ΣΕΑ”)!..
 • Η κρατική “Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας” θα πρέπει να αναφέρεται “ρητώς”, ως εκείνη η οποία περιλαμβάνει αρχές έχουσες άμεση και απ’ευθείας σχέση με τους “τρόπους δράσεως” (ή και “τρόπους αντιδράσεως” ακόμα) για την αποτελεσματική εσωτερική και εξωτερική μας άμυνα, “τρόποι” που (θα) ορίζει το εκάστοτε ε/ “Υπουργικό Συμβούλιο”, στο πλαίσιο των επιχειρηματολογημένων θέσεων που (θα) καθορίζει το “ΣΕΑ”, αλλά και η διαφύλαξη της “Εθνικής Ασφαλείας”.
 • Η κρατική “Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας” θα πρέπει να εδράζεται σθεναρά στο “Έγγραφο (ή Μνημόνιο ή -όπως αλλιώς εσύ θες ονόμασέ το)- Πολιτικής Εθνικής Ασφαλείας”, στο οποίο και θα καθορίζεται το εύρος που (θα) έχει η “Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας“. (Εγώ θα το αποκαλούσα… “Χάρτης Πολιτικής Εθνικής Ασφαλείας” / “ΧΠΕΑ”)! (Κανονικά αυτό το “έγγραφο” ή “Μνημόνιο”, κλπ, θα πρέπει να καλύπτει όλους τους κρατικούς τομείς και να αναφέρεται σε όλες τις κείμενες / εφαρμοζόμενες κρατικές πολιτικές επ’ αυτών).
 • Ο… “ΧΠΕΑ” λοιπόν (και αυτός διατυπωμένος σε άρθρα) θα πρέπει να εμπεριέχει ΤΑ ΠΑΝΤΑ και ως ισχυρός συνεκτικός κρίκος / αρμός (κάτι σαν ένα ισχυρό “Εστιακό Σημείο”), να αντικατοπτρίζει όλη την κρατική ισχύ και να την συγκεντρώνει σ’ αυτόν, με βάση / με γνώμονα την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΑΠΕΙΛΗΣ! [Εσωτερική απειλή (υφίσταται πλέον και τείνει σταδιακά να λάβει δυναμική μορφή) και Εξωτερική Απειλή! Επίσης, η “ΑΠΕΙΛΗ” δεν είναι μία, αλλά άθροισμα… απειλών].
 • Ο… “ΧΠΕΑ” θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια ή και εκτάκτως, αν αυτό εκτιμηθεί ότι επιβάλλεται / απαιτείται!
 • Ο… “ΧΠΕΑ” θα πρέπει να αποτελεί τον “Οδοδείκτη”, τον… “Μπούσουλα” για τα μέλη του “ΣΕΑ, τα οποία θα πρέπει να ρίχνουν μια γρήγορη ματιά σ’ αυτόν και να… αναγνωρίζουν αμέσως και με ευκολία, αν χρήζει και πού αλλαγών!..
 • Η αρμοδιότητα προετοιμασίας αυτού του “Χάρτη” θα ανήκει στον (εκάστοτε) Π-Θ, ενώ η σύνταξή του θα πρέπει να γίνεται από το ΥΠΑΜ (ΕΕΔ), σε συνεργασία με λοιπά Υπουργεία! (Ας μην στα καθορίσω τώρα, ΥΠΕΞ, Υπ. “ΠΡΟ-ΠΟ”, κλπ! / Οι ΕΕΔ είναι αυτές που -αν απαιτηθεί- θα έχουν το “Κύριο Βάρος” εφαρμογής στο Πεδίο του υπόψη “ΧΠΕΑ”).

Γενικά:

 • Το “ΣΕΑ” θα πρέπει να είναι το πλέον επίσημο κρατικό… ΑΡΧΕΙΟ ή αλλιώς – ΠΡΟΣΕΞΕ- ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ του ΚΡΑΤΟΥΣ, σε θέματα κυρίως της παρακολούθησης (αν θες και της “συνέχειας”), των πολιτικών “Εθνικής Ασφαλείας !..
 • Το “ΣΕΑ” θα πρέπει να αποτελείται από υψηλόβαθμους (λέγε με ανώτατους) πολιτικούς (και κρατικούς λειτουργούς) και σίγουρα από ανώτατους στρατιωτικούς (Αποδεδειγμένα έμπειροι και γνώστες των θεμάτων θα πρέπει να είναι και οι “μεν” και οι “δε” και όχι “γνωστοί”, “κομματικοί φίλοι”, κλπ). Αυτές οι 2… “Τάξεις” θα πρέπει να συνεργάζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους, με ό,τι ακριβώς σημαίνει η λέξη “Επικοινωνία”, και το “ΣΕΑ” θα πρέπει να είναι ο πλέον άμεσος, όπως και σταθερός “δίαυλος επικοινωνίας” μεταξύ τους.
 • Οι αποφάσεις του “ΣΕΑ” δεν θα πρέπει να έχουν χαρακτήρα… “αυστηρής διαταγής”, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται πάντα σοβαρά υπόψη, για όλες τις πλέον σοβαρές αποφάσεις που τελικά θα λαμβάνει η εκάστοτε ε/Κ-Β και συγκεκριμένα ο εκάστοτε επικεφαλής της και Π-Θ μας.
 • Το “ΣΕΑ (επειδή είμαστε… Ελλάδα στο γράφω αυτό), δεν θα πρέπει να είναι κομματικό Όργανο, αλλά ΕΘΝΙΚΟ, αφού θα πρέπει να αποτελεί διαρκές και πολύτιμο… Κεφάλαιο, για τον εκάστοτε Π-Θ και την εκπόνηση – υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. (Κυρίως αυτής, “προς στιγμήν”)! Καθίσταται “Ασήμαντε” εμφανές ότι το “ΣΕΑ” θα οδηγήσει τελικά, κάποια στιγμή, σε μία και μόνη (λέγε με “σταθερή”), κυρίως “εξωτερική πολιτική” και σε θέματα που άπτονται απειλών της κρατικής μας και ευρύτερα της εθνικής μας ασφάλειας!..
 • Όσον αφορά την δομή – τον “σκελετό” του “ΣΕΑ” μας, αφήνω και κάτι σε σένα να σκεφτείς και να μου γράψεις σχετικά! Για παράδειγμα! Θα έχει ή όχι “Γενική Γραμματεία”; Αν “ναι”, (για μένα “εκ των ων, ουκ άνευ”, ότι θα πρέπει να έχει), τί θα πρέπει να είναι λες ο “ΓΓ” και ποιός να είναι ο ρόλος του; Ποιά θα είναι η σχέση του “ΣΕΑ/ΓΓ” με τα διάφορα πχ Υπουργεία, Υπηρεσίες Ασφαλείας, (όπως πχ με την ΕΥΠ), τα ΜΜΕ, κλπ;

Πριν όμως από την δημιουργία “ΣΕΑ”, επειδή “μιλάμε” για “ΑΠΕΙΛΗ” (γενικόλογα το αναφέρω το κεντρικό” και “κρίσιμο” για την περίπτωση που συζητάμε ουσ/κό αυτό), απαιτούνται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ(!):

 • Δημιουργία “Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών – Ασφαλείας” (“ΥΣΠ”) στο Ε/ΓΕΕΘΑ. (Το ΓΕΕΘΑ δηλώνει από μόνον του την διακλαδικότητα, γι’ αυτό δεν σου έγραψα “Διακλαδική Υπηρεσία… κλπ, κλπ, κλπ”. Και κάτι ακόμα! “Πληροφορίες και Ασφάλεια” “πάνε πάντα μαζί”, δεν χωρίζουν ποτέ, είναι… ερωτευμένοι μεταξύ τους “δια βίου”, σαν τον… Μιμίκο και την… Μαίρη “ένα πράγμα”)!..
 • Δημιουργία “Υπηρεσίας Ψυχολογικών Επιχειρήσεων” (“ΥΨΕΠ”), στο Ε/ΓΕΕΘΑ.
 • Δημιουργία “Υπηρεσίας Πληροφοριών – Ασφαλείας”, στην ΕΛΑΣ.
 • Δημιουργία “Υπηρεσίας Πληροφοριών – Ασφαλείας”, στο ΛΣ.
 • Δημιουργία “Υπηρεσίας Πληροφοριών – Ασφαλείας”, στο ΥΠΕΞ.
 • Αναδιοργάνωση της ΕΥΠ και οπωσδήποτε Α-ΜΕ-ΣΟ(!) διαχωρισμό / διαίρεσή της σε ΕΥΠ… ΕΞ. (Εξωτερικού) και ΕΥΠ… ΕΣ (Εσωτερικού)! (Όπως λέγαμε παλιά, ΚΚΕ Εξ και ΚΚΕ Εσ.! Αυτό μπας και… γελάσεις)!..
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΕΥΠ, θα πρέπει να είναι εκτός Υπ. “ΠΡΟ-ΠΟ”! Η ΕΥΠ θα πρέπει -ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ- να ανήκει “ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ”(!) στον Π-Θ και να λογοδοτεί σ’ αυτόν!!!
 • Αναδιοργάνωση, Αναπροσαρμογή Αποστολών και Ενεργοποίηση από τώρα, της ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ”! (“Υπό το ΓΕΕΘΑ”).
 • Δημιουργία “ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, με έδρα στο… “Στρατηγείο Πολέμου” του Π-Θ (που θα εκτελεί και χρέη Προέδρου του “Κέντρου”, όταν αυτό θα συγκαλείται) και με μέλη τους επικεφαλής των παραπάνω Υπηρεσιών, όπως και των “Θεσμικών Επικεφαλής” των! Άρα το πολύ, πρόσεξε, το “Κέντρο” αυτό άντε να έχει 30 άτομα, (“πάνω – κάτω”), ήτοι:
 • –  Επικεφαλής ΓΕΕΘΑ/ΥΣΠ: 1
 • –  —–//——- ΓΕΕΘΑ/ΥΨΕΠ: 1
 • –  Επικεφαλής “Ενιαίου Κέντρου Πληροφοριών ΕΕΔ”: 1 (Μπορεί ο επικεφαλής να είναι και ο ΓΕΕΘΑ/ΥΣΠ)
 • – Επικεφαλής Εθνοφυλακής: 1
 • – Α/ΓΕΕΘΑ: 1
 • – ΥΠΑΜ: 1
 • Γεν. Σύνολο Στελεχών ΕΕΔ: 5 ή 6
 • – Επικεφαλής “Υπηρεσίας Πληροφοριών – Ασφαλείας” ΕΛΑΣ: 1
 • – Α/ΕΛΑΣ: 1
 • Γεν. Σύνολο Στελεχών ΕΛΑΣ: 2
 • – Επικεφαλής “Υπηρεσίας Πληροφοριών – Ασφαλείας” ΛΣ: 1
 • – Α/ΛΣ: 1
 • Γεν. Σύνολο Στελεχών ΛΣ: 2
 • – Επικεφαλής “Υπηρεσίας Πληροφοριών – Ασφαλείας” ΠΣ: 1
 • – Α/ΠΣ: 1
 • Γεν. Σύνολο Στελεχών ΠΣ: 2
 • – Επικεφαλής “Ενιαίου Κέντρου Πληροφοριών Υπ. ΠΡΟ-ΠΟ”: Θα συμμετέχουν τα παραπάνω 6 -αθροιστικά- άτομα, με έναν εκ των 3 Αρχηγών ως Πρόεδρο, με περιοδικότητα αλλαγής στο υπόψη καθήκον, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να προεδρεύει ο Υπ. “ΠΡΟ-ΠΟ”/Γενικός Γραμματέας. Άρα άτομα: Από 0 έως 1 (Για τον τελικό υπολογισμό εννοώ, από 0, έως 1)!..
 • – Επικεφαλής Όλων, ο Υπ. ΠΡΟ-ΠΟ: 1
 • Γεν. Σύνολο Στελεχών Υπ. “ΠΡΟ-ΠΟ“: 7 ή 8.
 • Από ΕΥΠ Εξ. 1, από ΕΥΠ Εσ. 1 και Α/ΕΥΠ 1, Γεν. Σύνολο ΕΥΠ: 3

Αποτέλεσμα εικόνας για συμβουλιο εθνικης ασφαλειας ελλαδα

 • – Επικεφαλής “Υπηρεσίας Πληροφοριών – Ασφαλείας” ΥΠΕΞ: 1
 • – “Ενιαίο Κέντρο Πληροφοριών – Ασφαλείας” ΥΠΕΞ: 0 – 1 (Ή θα είναι ο επικεφαλής της “Υπηρεσίας Πληροφοριών – Ασφαλείας”, του Υπουργείου ή θα είναι ο ΥΠΕΞ/ΓΓ).
 • – ΥΠΕΞ: 1
 • Γεν. Σύνολο Στελεχών ΥΠΕΞ: 2, 3. 
 • Γεν. Σύνολο Στελεχών ΕΕΔ: 5 ή 6 + Γεν. Σύνολο Στελεχών Υπ. “ΠΡΟ-ΠΟ“: 7 ή 8 + Γεν. Σύνολο ΕΥΠ: 3Γεν. Σύνολο Στελεχών ΥΠΕΞ: 2, 3 + ΓΓ/ΣΕΑ (Πολιτικός Ή Στρατιωτικός -με περιοδικότητα-): 1 + Π-Θ: 1 + Υπ. Επικρατείας: 1 + ΥΠΕΣ: 1 + ΥΠΟΙΚ: 1 + “Σύμβουλος Ασφαλείας“: 1 , ΣΥΝΟΛΟ: 25 Άτομα + το πολύ άλλα 5 άτομα από την Κ-Β (Υπ. Συμβούλιο), κατά την κρίση του εκάστοτε Π-Θ, όπως πχ ο “Εκπρόσωπος Τύπου” της Κ-Β, ο “ΓΓ Πολιτικής Προστασίας”, ο επικεφαλής της “ΥΠΑ”, ο Υπ. Υγείας, κλπ!.. ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ: 30 ή έστω 30+
 • Εγώ σου ανέφερα, πιο πάνω, τα… ύπατα σχήματα, που απαιτούνται να γίνουν / να δημιουργηθούν! Υπάρχουν ασφαλώς και τα πιο κάτω, τα παρακάτω, τα υφιστάμενά τους σχήματα και -ΠΡΟΣΕΞΕ-  και τα επί μέρους “Ενιαία Κέντρα”, όμως αυτά τα σχήματα δεν μας αφορούν στο εξεταζόμενο τώρα ανώτατο αυτό επίπεδο που “συζητάμε” (Π-Θ-γικό).
 • ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΛΙΓΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΝΑ ΣΟΥ ΦΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΟΥ ΑΣΗΜΑΝΤΕ”! Ο ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΣ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕ  ΝΑ ΓΡΑΨΩ, ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟΝ ΤΩΡΑ!

* Ο κύριος παράγοντας κλπ, που αποτελούσε και αποτελεί ακόμα το ΚΥΡΙΟ(!)… κώλυμα στην δημιουργία ενός Ε/”ΣΕΑ” είναι ο μη καθορισμός και συνεπώς η  έλλειψη από τις επίσημες κρατικές πολιτικές μας ελίτ”, μιας σαφούς περιγραφής του ποιάς μελλοντικής Ελλάδος θέλουνε και άρα… θέλουμε και εμείς! Κατάλαβες πιστεύω! (Ώστε να καθορισθεί και η νέα -εκ των πραγμάτων πλέον- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ” μας).

– Ορισμένοι κύριοι παράγοντες που αποτελούν σκέλη του αναφερθέντος κωλύματος, παράγοντες που συνθέτουν το κώλυμα και αποτελούν ταυτόχρονα και ΜΕΙΖΟΝΑ προβλήματα “ΕΘΝΙΚΗΣ μας ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”, είναι ενδεικτικώς οι παρακάτω:

 • Ο ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΤΙ ΕΘΝΙΚΟ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΠΧ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΤΟΥ ΚΚΕ, κλπ (ο Κομμουνισμός, που τώρα τα… ημεδαπά Κομμούνια μας τον πλασάρουν ύπουλα ως… Σοσιαλισμό, αποτελεί διαχρονικά πια την “ΕΘΝΙΚΗ μας ΚΑΤΑΡΑ” / από της εποχής του “ΣΕΚΕ”, έως και σήμερα), κόμματα που προβάλλουν μονίμως και τάχα μου  την… ειρήνη και τον… αφοπλισμό, την… διαφορετικότητα, την πολύ… “Δημοκρατία”, (πάσχουν από συνεχή / διαρκή λεκτική… “Δημοκρατικο-διάρροια”), της οποίας “Δημοκρατίας” μάλιστα παρουσιάζονται ως οι… “ΑΜΥΝΤΟΡΕΣ”, ενώ είναι οι πλέον σκληροί Φασίστες (κοκκίνου χρώματος, με ή χωρίς… παραλλαγή),  προβάλλουν την…προοδευτικότητα, το “άνοιγμα των συνόρων” και την μαζική είσοδο “λάθρο” στην χώρα μας, κλπ, κλπ, κλπ, και που τελικά μισούν κάθε τι εθνικό κάθε τι Χριστιανικό και Ορθόδοξο, δηλαδή κάθε τι σχετικό με τις ρίζες της Φυλής μας!.. (ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ “ΝΑ ΤΑ ΒΡΟΥΝ” ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΑΦΟΥ ΑΥΤΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ “ΔΙΕΘΝΗ ΕΞΟΥΣΙΑ, που λέγαμε τόσο καιρό τώρα, το ποιά ακριβώς είναι αυτή, και που αυτή, αυτό ακριβώς θέλει!.. Αναρωτήθηκες πχ ποτέ γιατί άφησαν τον Κομμουνισμό στην Ελλάδα, ενώ τον γκρέμισαν παντού αλλού);
 • Η… λαθρομετανάστευση,  η οποία χρηματοδοτείται και καθοδηγείται από τον άθεο Ουγγρο-Εβραίο ΣΟΡΟΣ, τον Σιωνιστικό Αντι-Ισραηλινό διεθνή… Παράγοντα που μισεί την Ορθόδοξη Ελλάδα (και μέχρι σήμερα και το ίδιο το πατρικό Κράτος του, το Ισραήλ) και μέχρι πρότινος και από την “CIA” των “Δημοκρατικών!.. Η λαθρομετανάστευση είναι το κύριο όπλο προσβολής της χώρας μας, προκειμένου αυτή να αλλάξει τελείως μορφή και… σχήμα!.. Αχαχαχαχαχαχαχαχαχα
 • Το “Δημογραφικό” μας.
 • Η “Μετανάστευση” / φυγή των Ελλήνων στην Δύση, που έχει κυρίως οδηγήσει σχεδόν 1 εκ-ριο νέους Έλληνες, στην αλλοδαπή!..
 • Η οικονομική κρίση και η ελληνική σκλαβιά στην “Διεθνή Εξουσία”, έως το 2115, όπως έχουν τώρα τα πράγματα, κλπ, κλπ, κλπ!..

ΚΑΙ ΤΩΡΑ

ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΟΡΕΞΗ“! 

ΧΑΙΡΕ“!

ΕΛΛΗΝΑΣ

-/-

ΥΓ.

1. Θα συνεχίσουμε αύριο, “πρώτα ο Θεός”, με τις… ΤΕΔ, που οι συγκυρίες μας ανάγκασαν να τις αφήσουμε για λίγο!

2. Ε! Εκεί στα Γενικά Επιτελεία! Λίγο προσοχή θα σας πρότεινα (και πάντα με πολύ σεβασμό) στο ποιούς κάνετε έφεδρους Αξκούς και γενικά το πού τοποθετείτε ποιούς στις ΕΕΔ!

Για παράδειγμα!

 • Μου έλεγε φίλος, “προχθές”, πως εξ Αλβανίας νεαρός Βλάχος, (30 περίπου τώρα ετών), με ελληνική ταυτότητα, κλπ (όπως όλοι οι Βλάχοι, λόγω του εθνικού ενδιαφέροντος που είχε δείξει κάποτε ο Βλάχικης καταγωγής Ε. Αβέρωφ), υπηρέτησε ως έφεδρος Αξκός, επί 15μηνο στο Όπλο των ΔΒ (νυν οδηγός Ταξί, και με συγγενή της συζύγου του τέως Αξκό της Αστυνομίας, τεχνικό Δντη στην ΓΑΔΑ, καταγόμενο από Ηλεία, κλπ / απ’ το χωριό των Αφων ΔΗΜΟΠΟΥΛΩΝ), δήλωνε μετά πάθους μέσα στο ταξί του, σε κάποια δίδα που “πήρε κούρσα”, πως δεν έχει ελληνική συνείδηση, κλπ, κλπ, κλπ.
 • Επιπρόσθετα, της είπε πως ο πατέρας του ήταν κάποτε υπάλληλος του ΝΑΤΟ και έβαζε τορπίλες σε Υ/Β (στην Ελβετία ζουν τώρα οι γονείς του) και αυτός είναι παντρεμένος με Ελληνίδα, με καταγωγή από την Μεσσηνία και ότι ζούνε στην Πετρούπολη!.. Δεν γράφω το επίθετό του, διότι δεν με ενδιαφέρει αυτός ή ο ε.α. Αστυνομικός (τα έχω τα ονόματα), αλλά με “πονάει” αυτό που έγραψα με “μπολντ” και “ιτάλικς” πιο πάνω, δίπλα στον…  αρ. 2!.. Νομίζω και εσάς στα Ε/Επιτελεία! Ή όχι;

-/-