H “ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑ” Και… ΥΓ!

Φίλοι μου!

Διαβάστε:

Οι ένδεκα και πλέον αιώνες του Ελληνικού μεσαιωνικού κράτους – του μεγαλύτερου και πλέον πολιτισμένου ή μάλλον του μόνου πράγματι πολιτισμένου κράτους των μέσων χρόνων – οι ένδεκα αυτοί αιώνες κέντρον έχουν την “Μεγάλην Εκκλησίαν”, τον “Μέγαν Ναόν”, την “Αγίαν Σοφίαν”. Είναι το τρίπτυχον, με το οποίον ωνόμαζον αι ευλαβείς βυζαντιναί ψυχαί το αριστούργημα της θρησκευτικής των λατρείας. Όλοι οι θρίαμβοι και όλαι αι συμφοραί σχετίζονται με την Αγίαν Σοφίαν. Δια τούτο η εξιστόρησις των συμβάντων εις την Αγίαν Σοφίαν είναι η ιστορία της Μεσαιωνικής μας Αυτοκρατορίας.

Εκεί, εις την Αγίαν Σοφίαν, εγίνετο συνήθως η στέψις των Αυτοκρατόρων, εκεί η ανακήρυξις των Πατριαρχών. Όλαι εν γένει αι μεγάλαι εκκλησιαστικαί πομπαί και αι εθνικαί πανηγύρεις κέντρον είχον τον “Μέγαν Ναόν“.

Εκεί οι Αυτοκράτορες και οι Στρατηγοί – οι νικηταί των Περσών, των Αβάρων, των Βουλγάρων, του Ισλάμ και των άλλων εχθρών της Αυτοκρατορίας – εκεί επευφημούντο και εκεί εδοξολογείτο ο Θεός ο “νίκας τοις βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος”.

Εκεί θα ακουσθούν πρώτην φοράν οι ύμνοι, όσους ψάλλει μέχρι σήμερον η Εκκλησία μας.

Εις την “Μεγάλην Εκκλησίαν” με ισότητα δημοκρατικήν, γνησίως Ελληνικήν, θα στολίζουν τον Επιτάφιον του Θεανθρώπου η Βασίλισσα και αι αρχόντισσαι του “Ιερού Παλατίου” και αι κόραι του λαού.

Ο ναός θα είναι το κέντρον των εικονομαχικών ερίδων, αι οποίαι συνετάραξαν ένα ολόκληρο αιώνα την Αυτοκρατορίαν, και πρώτος ο Ναός ούτος βλέπει την αναστήλωσιν των εικόνων και ακούει τον θρίαμβον της Ορθοδοξίας.

Εκεί συντελείται το σχίσμα Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας.

Η Αγία Σοφία με την μυθικήν της μεγαλοπρέπειαν – ζωντανή, ενόμιζες, εικών του μεγαλείου της Αυτοκρατορίας – θα προσελκύση και θα εκχριστιανίση τους Ρώσους και τους άλλους Σλάβους.

Και εις τας κρισίμους του κράτους στιγμάς η “Μεγάλη Εκκλησία” θα παραδίδη, ως φιλόστοργος μήτηρ, τους θησαυρούς της χάριν των στρατιωτικών αναγκών.

Θα την ληστεύσουν έπειτα οι Φράγκοι, όταν θα καταλάβουν την Πόλιν (1204), και θα την μολύνουν με τα όργιά των.

Και όταν ο στρατιωτικώτερος κλάδος του Ισλάμ περιζώση την “Πόλιν των Πόλεων”, ο τελευταίος Αυτοκράτωρ αντλεί από τον “Μέγαν Ναόν” το σθένος δια τον ηρωϊκόν θάνατον. Τότε “η Δέσποινα ταράχθηκε και δάκρυσαν οι εικόνες” της Αγίας Σοφίας, όπως με τραγικήν λιτότητα εζωγράφησε το δημοτικό άσμα τον πόνον του Ελληνικού λαού. Θα κατακοπούν όσοι έχουν συγκεντρωθή εις την Εκκλησίαν και θα γυμνωθή και πάλιν από τα αμύθητα κειμήλιά της (1453).

Το μεγαλύτερον όμως κειμήλιον, την κληρονομίαν του ήρωος και μάρτυρος Βασιλέως – την πίστιν εις την απελευθέρωσιν – θα τοποθετήση ο Ελληνικός λαός, ευθύς μετά την Συμφοράν, εις την Αγίαν Σοφίαν. Και όπως ο μυθικός Ανταίος ανενέωνε τη δύναμίν του από την επαφήν του με την γην, τοιουτοτρόπως και ο Έλλην της δουλείας θα συντηρήται από την Μεγάλην Ανάμνησιν.

Εις την ιεράν αυτήν μνήμην οφείλονται τα ένδεκα μεγάλα απελευθερωτικά κινήματα επί Τουρκοκρατίας, εις αυτήν οφείλεται το Εικοσιένα, εις αυτήν οφείλεται ο αγών εναντίον της επιδρομής των Γερμανών και των Ιταλών (1940-1944) και κατόπιν εναντίον των Σλάβων και των υπό των Σλάβων κινουμένων κομμουνιστών (1946-1950). 

Άπειροι είναι οι θρύλοι, τους οποίους έπλασεν ο λαός, μετά την καταστροφήν, περί της Αγίας Σοφίας. Αναφέρεται μία μυστηριώδης λειτουργία της Αναστάσεως του Πάσχα εις αυτήν, ήτις έγινε γνωστή εις τον σουλτάνον Σουλεϊμάν, ο οποίος τόσον ωργίσθη, ώστε διέταξε γενική σφαγή των Χριστιανών, η οποία όμως απετράπη από τον μέγαν Βεζύρην.

Επιστεύετο γενικώς, ότι καθ’ έκαστον Πάσχα εγίνετο μυστικά η λειτουργία της Αναστάσεως από νεκρούς σφαγέντας κατά την Άλωσιν εντός της Εκκλησίας ή από ιερείς, οι οποίοι έζων μυστηριωδώς μακράν του άλλου κόσμου. 

Έλεγον επίσης οι θρύλοι, ότι την Μεγάλην Πέμπτην, όταν γίνεται η βαφή των αυγών του Πάσχα, ευρίσκονται εις την αυλήν της Αγίας Σοφίας φλοιοί από κόκκινα ωά.

Από τας θρησκευτικάς μας εορτάς λοιπόν η κατ’ εξοχήν εθνική εορτή είναι το Πάσχα, όπου αδελφώνεται η Ανάστασις του Κυρίου με την Ανάστασιν του Έθνους.

Δια τούτο η εθνική ψυχή, ενώ εδημιούργησε πολυαρίθμους θρύλους περί της Αγίας Σοφίας, όμως θρύλους δια θρησκευτικήν εορτήν (εν σχέσει, φυσικά, προςτην Αγίαν Σοφίαν) μόνον δια την εορτήν του Πάσχα εδημιούργησε. Μόνον δηλαδή δια το γεγονός της Αναστάσεως. Και τον πόνον αυτόν και την ελπίδα αυτήν της Αναστάσεως – της διπλής Αναστάσεως -πού αλλαχού θα ηδύνατο καλύτερον να τοποθετήση η εθνική ψυχή παρά εις τον “Μέγαν Ναόν“;

 

Στρατιωτικά Νέα”                                                                                                                                     Ε. Π. Φωτιάδης 

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ “ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑ” ΜΑΣ!

ΧΑΙΡΕΤΕ“!

ΕΛΛΗΝΑΣ

-/-

ΥΓ

1. Κε Κ.Κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, ο “ΣΟΡΟΣ-ΣΥΡΙΖΑ” σε ανακοίνωσή του για την ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ του 1ου “τη τάξει” Ναού μας, αναφέρει ότι συνέβαλες σ’ αυτό με την πολιτική σου!..

Ό,τι ακριβώς σου γράφαμε ότι θα κάνει ο “Σόρος – Τσίπρας” στα Ε-Τ και σε σχέση με εσένα πάντα! Βάλε τους “ΧΟΑΞΙΣ”* ή πώς τους λένε αυτούς τους ΦΑΣΙΣΤΕΣ της δήθεν κυβερνητικής ασφάλειας να μας ψάξουν ως “σάϊτ” και να σου βρουν τί γράφουμε ότι θα κάνει και θα λέγει το πολιτικό αυτό σκουπίδι για σένα, αν πάμε σε Ε-Τ πόλεμο!..

Με οχιές και ύαινες Κυριάκε, δεν συναγελάζεται ΚΑΝΕΙΣ εχέφρων, ΚΑΝΕΙΣ έχων σώας τας φρένας!.. Ακόμα να διαβάσεις τους… Σοφιστές, ώστε να καταλάβεις λίγο από… Κομμούνια, και μάλιστα τα κρυφά, τα κεκαλυμμένα;

*

2.  Αυτός ο Μπορέλ, ο νέος Νο “1” της Ε/Διπλωματίας (“ο Θεός να την κάνει”), δήλωσε για την Τουρκία και τους Τούρκους: “Δεν είμαι Αρχηγός Σταυροφόρων”!.. Χωρίς σχόλιό μας, προς το παρόν, Κε Π-Θ μας, για τον φίλο σου και φίλο… μας!..

3. Ποιά ΕΥΠ; Αυτή πχ του Ρουμπάτη, του συνεργάτη του μεγαλο-απατεώνα Κοσκωτά ή του Παπαγγελόπουλου, του Αρχι-Πράκτορα ξένης δυνάμεως, αποκαλούμενου και… “Βίος και Πολιτεία”;

4. Εϊ Τούρκοι! Αλλάξτε την απόφασή σας για την “Αγία Σοφία”, η οποία ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ(!) ως “ΕΘΝΟ-ΚΡΑΤΟΣ” και εμείς οι “ΑΓΓΕΛΟΙ”* θα σας τον “δώσουμε” αυτόν που ψάχνετε… παρακάτω! (Έχετε ήδη βαθμολογήσει την αξιοπιστία μας, διότι μας μελετάτε καθημερινά και στην τ/Προεδρία (ΜΙΤ) και στο Τ/ΥΠΕΞ και στο Τ/ΥΠΑΜ).

Suikast timinin ‘tek firarisi’ aranıyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırının ardından 37 kişilik “suikast timi”nde yer alan darbeci askerler, İçmeler mevkisindeki ormanlık alana kaçtı.

Son dakika... Suikast timinin 'tek firarisi' aranıyor

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar sonucu timde yer alan 37 darbeci askerden 36’sı yakalandı. Özel Kuvvetlerde görevli eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise kaçtı. Firari Karatepe’nin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğünce özel ekip kuruldu. Ekipler, Karatepe’nin, 16 Temmuz sabahı tanınmamak için güneş gözlüğü takıp, şort ve parmak arası terlikle Marmaris‘ten İzmir’e kaçtığını, ardından bir yakınının yardımıyla Eskişehir’e gittiğini tespit etti.

Son dakika... Suikast timinin 'tek firarisi' aranıyor

Araştırmalar sonucu Karatepe’nin Kütahya-Afyonkarahisar istikametine çıkış yaptığını belirleyen ekipler, çalışmalarını bu bölgelerde yoğunlaştırdı. Bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameraları kayıtları incelemeye alındı. Afganistan, Pakistan gibi bölgelerde de görev yapan ve saklanma konusunda tecrübeli olduğu belirtilen Karatepe’nin yakalanması için tüm ihtimalleri değerlendiren ekipler, bu kapsamda birçok alana operasyon düzenledi.

5. Αμαύρωσαν και την πινακίδα της “ΜΑΡΦΙΝ” οι κουκουλοφόροι του “ΣΟΡΟΣ-ΣΥΡΙΖΑ”!.. ΤΟΜΑΡΙΑ!.. ΟΙ ΑΘΕΟΙ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ!..
Γι’ αυτό και ο “Σόρος-Τσίπρας” πήγε και κατέθεσε στεφάνι μόνος του και όχι μαζί με τα άλλα… αστικά(sic) κόμματα!..
Βρωμιάρηδες!.. Δεν θα σας κάψουν οι ψυχές που δολοφονήσατε, αλλά η μια και μοναδική ψυχούλα, αυτή του αγέννητου μωρού!.. Θα με θυμηθείτε! Θυμηθείτε επίσης και το: “ΑΜΑΡΤΙΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΕΥΟΥΣΙ ΤΕΚΝΑ”!..
Άστους έξω ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ!.. Βάλε τον Τσιάρα να κάνει ακόμα πιο “λάϊτ”, ήτοι ακόμα πιο μπουρδέλο τον αποκαλούμενο “Ποινικό σας Κώδικα”!.. Άσε να σπάνε και να καίνε, όπως τους εκπαιδεύουν και να πληρώνει ο μαλάκας… πλούσιος ε/λαός, που συντηρεί και τους “ΣΟΡΟΣ-ΛΑΘΡΟ” σας!..
Αν τα όσα κάνουν τα ΣΟΡΟΣ-ΚΟΜΜΟΥΝΙΑ χρόνια τώρα, τα έκαναν οι άλλοι ΦΑΣΙΣΤΕΣ, οι ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, τότε μόνον θα ήσουν λάβρος και στεντόρειος “τη φωνή”, και, και, και, ……..
Δεν γελάνε πια μόνον τα… τσιμέντα, του συγχωρεμένου Αλέφαντου, κλαίνε κιόλας Κυριάκε, κλαίνε!..
6. Έχεις χαιρετίσματα από την…  “ΧΑΜΑΣ” Κε Π-Θγέ! Α! Ξέχασα! Και ο Κος… Δένδιας!.. Συνεχίστε να στηρίζετε τους Τρομοκράτες Κυριάκε και μετά να ζητάτε -τάχα- βοήθεια από το κράτος του Ισραήλ!.. Πρόσεξε την διαφορά, μην κάνεις λάθος! Άλλο Ισραήλ και άλλο απάτρηδες, δήθεν αριστεροί, σχεδόν Κοσμοκράτορες “Διεθνείς Εβραίοι” Κοσμο-Κεφαλαιοκράτες!
Και κάτι ακόμα σεβαστέ Π-Θ μας! Επειδή σας βρίσκω εξαιρετικά σίγουρους για την νίκη του Μαυσωλείου Μπάϊντεν, κρατείστε ως ε/Διπλωματία και καμία “πισινή”, ώστε να μην ξανακάτσετε και ξανακάτσουμε ως χώρα, στον… περηφανή άξονα των “Ζ”, στην… τρισδιάστατη εποχή μας!..
“Τράβα” και κανένα αυτί, κάποιων λαλίστατων (για τις α/εκλογές) διπλωματών μας, διπλωματών “του κόλου”, που γλείφουν από τώρα το Α/”ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ”, το Κόμμα των “Διεθνών Εβραίων” στις Η.Π.Α.!..
7.  Ήμασταν σχεδόν μια ηλικία! Πηγαίναμε μαζί, στο παλιό Στάδιο “ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ”, στην 1η μας ΑΙΩΝΙΑ και ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ αγάπη μας, στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ μας, στον ΘΡΥΛΟ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ! Αυτός ερχόταν στα “Σημεία Εκκινήσεως” από το Θησείο, όπου ζούσε με την ηρωϊδα / αγωνίστρια της ζωής μάνα του, που πάλεψε για να τον μεγαλώσει!..
Χωρίσαμε, λόγω της… ζωής, ο φίλος “έπεσε” δυστυχώς στα… φάρμακα(!) και “προχθές”, μετά από την Ψυχή του, “έφυγε” και το κορμί του! Κηδεύτηκε λοιπόν, από τον Ι. Ναό της Αγίας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ομώνυμη συνοικία / Δήμος στην Αττική), ένας γνήσιος ΟΠΑΔΟΣ μας, ένας γνήσιος Άνθρωπος(!), κηδεύτηκε το σώμα του Γιάννη ΛΙΟΦΑΓΟΥ!..
“ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ”! Να βοηθήσεις όλα τα εκεί αδέλφια μας, για την όσο το δυνατόν καλύτερη ΟΡΓΑΝΩΣΗ της Θ”7″ “Παραδείσου”!..
Α! Ρε συ… Αυγενάκη! Το πάτε, με εντολή του Μητσοτάκουλα, για Πρωτάθλημα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, κύπελλο “Κούλα” και “C.L.” (2η Θέση), τον Μπάουκ; Γι’ αυτό θα παίξουν τα…  γίδια στην Ριζούπολη; Γι’ αυτό δεν ήταν γκολ στο Φάληρο το γκολ του Χασάν; Γι’ αυτό δεν ήταν ούτε πέναλτυ η ανατροπή του Χασάν, από τον Βαρέλα; Γι’ αυτό δεν υπήρξε ούτε “VAR”; Φταίει όμως ο Ολυμπιακός, που δεν έχει, ως φαίνεται, Ψυχολόγο, ώστε πριν από κάθε “ματς” να αναφέρει στους παίκτες τις (ελληνικές)… ιδιαιτερότητές του!.. Φτου σας ρε! Έτσι, νομίζει ο Κυριάκος, θα πάρετε ψήφους απ’ όλους;
CAS και… παπάρια! Η “εξυγίανση” έχει στείλει εκεί τον γνωστό… Σοφοκλή ΠΙΛΑΒΙΟ, ενώ στην ΟΥΕΦΑ έχουμε τον γενίτσαρο ΑΝΤΙ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ βαζελάκο ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ, τον γιό -δυστυχώς- του λατρεμένου μας ΣΑΒΒΑ!.. Αυτά έχει η ζωή!.. Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΕΧΕΙ “ΡΙΞΕΙ” ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ “ΑΡΚΟΥΔΑΣ”!..
8. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ – ΠΑΤΕΡΑΣ “ΣΟΡΟΣ – ΤΣΙΠΡΑ” και ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ – “ΣΟΡΟΣ-ΤΣΙΠΡΑΣ”!.. “ΧΑΛΑΣΕ” Η ΔΟΥΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΦΩΣ, ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ, ΤΑ ΒΟΘΡΟΛΥΜΜΑΤΑ ΤΟΥΣ!.. “ΠΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΥΤΗ ΣΑΣ”, ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ… ΗΘΙΚΑ ΣΚΟΥΡΛΕΤΟ-ΠΑΠΠΟ-ΠΑΠΠΑΔΗΜΟΥΛΟ-ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ-ΚΟΜΜΟΥΝΙΑ, ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΔΥΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ… ΜΑΝΔΥΑ!..
-/-